งานติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา
13 มกราคม 2559